Dnes je:Valná hromada


Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valná hromada rozhoduje na svých řádných a mimořádných jednáních (schůzích). Řádné jednání valné hromady je svoláváno radou nejméně jednou za 12 měsíců. Na tomto jednání musí být radou přednesena zpráva o činnosti sdružení, výsledky hospodaření sdružení a stav členské základny sdružení. Pozvánka na jednání musí být písemná, musí obsahovat přesný program jednání, datum, hodinu a místo jednání. Musí být prokazatelně odeslána poštou, e-mailem, faxem na kontaktní údaj členem včas sdělený) všem členům sdružení nejméně 10 dnů přede dnem jednání. Požadují-li to alespoň 2/3 všech členů OS, je rada povinna svolat mimořádné jednání valné hromady do 30 dnů od doručení návrhu radě.

Valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů sdružení.

Podrobněji viz Stanovy OS

AKTUALITA

Vytápění
jednání s MěÚ o možnostech
Napište nám:

    

Jak bude?

In-počasí